Klenoty-buran.cz

Zľava na hodinky značky PATTIC až 70%!

Kontakty O nás

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar ktorý bol zakúpený v spoločnosti FGH investment s.r.o. a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho neupravené reklamačným poriadkom občianskym zákonníkom (zák.č.89/2012 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č.634/1992 Sb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa práva kupujúceho neupravené reklamačným poriadkom obchodným zákonníkom, č.513/1991 Sb., všetko podľa znenia novely.

Ku každému tovaru je priložená faktúra/daňový doklad a vyplnený záručný list, pokiaľ je dodaný výrobcom. Pokiaľ nie, ako záručný list slúži predajný doklad.

Zákazník bez zbytočného odkladu informuje spoločnosť FGH investment s.r.o., pokiaľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi predajným dokladom a skutočne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo mu nebol dodaný správne vyplnený predajný doklad.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný tento rozdiel oznámiť ihneď najneskôr do 72 hodín od prebratia tovaru. Bližšie o prebratí tovaru si prečítajte v obchodných podmienkach.

Záručné podmienky

Ak nie je na záručnom doklade uvedené inak, je záruka na dodaný tovar 24 mesiacov. Pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, platí záručná doba na všetok spotrebný tvar vždy 24 mesiacov. Záručná doba na dodaný tovar sa predlžuje o dobu, ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

Pri uplatnený záruky má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom:

- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a skoré odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k rozsahu vady neúmerné, a ak nie ja takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

- ak sa jedná a vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

- ak sa jedná o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

- ak sa jedná o iné vady neodstrániteľné a nežiadate výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade výmeny výrobku v záručnej dobe je záruka obnovená v plnej výške. Zákazník dostane nový záručný list. Prípadná ďalšia reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohto nového záručného listu. V prípade, že vec pri prebratí kupujúcim nie je v zhode z kúpnou zmluvou (ďalej iba rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou: ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor z kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v rozpätí šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Reklamáciu nemožno uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

- Mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním alebo obsluhou

- Používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedených v dokumentácii

- Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.

V záručnej dobe presahujúcu dĺžku záručnej doby stanovenú Občianskym zákonníkom (zákonná záručná doba), nemožno žiadať výmenu výrobku alebo uplatniť odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Reklamačné podmienky

V prípade poruchy alebo výskyte výrobnej vady tovaru v záručnej dobe, je miestom uplatnenia reklamácie autorizované servisné stredisko uvedené v záručnom alebo dodacom liste. Ak nie je autorizované servisné stredisko uvedené, je miestom uplatnenia reklamácie prevádzka firmy FGH investment s.r.o.. To platí aj v prípade, keď je kupujúci spotrebiteľ a servisné stredisko nie je v mieste, ktoré je v mieste prevádzky predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie.

Zákazník môže uplatniť reklamáciu doručením tovaru poštou na adresu:

Klenoty Buráň

Obchodní galerie Arkáda

Konečná 452/23

Držovice 796 07

Další kontakty:

Žaneta Dudová

mobil: 220 909 832

info@hodinky-buran.sk

reklamace@hodinky-buran.sk

Nebo osobně v našich prodejnách:

Klenoty Buráň

Obchodní galerie Arkáda

Konečná 452/23

Držovice 796 07

www.arkada-prostejov.cz

tel.: + 420 582 365 499

mobil: +420 724 202 307

skype: klenoty.buran.prostějov

Klenoty Buráň

Olomouc City

Pražská ulice 255/41

Olomouc 779 02

www.mojecity.cz

telefon: +420 585 710 355

mobil: +420 733 539 187

skype: klenoty.buran.olomouc

K reklamovanému tovaru prosím priložte:

- Kópiu predajného dokladu

- Záručný list, ak bol k tovaru dodaný

- Presný popis závad a ich prejavov, ak bola reklamácia zaslaná poštou.

AK je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení tovar zaslaný zákazníkovi na náklady firmy FGH investment s.r.o.

Predávajúci vždy zaistí vyhotovenie písomného protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenie, doporučujeme kupujúcemu si toto potvrdenie uschovať po dobu platnosti záruky.

O reklamácii predávajúci rozhodne hneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak.

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenie požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutia reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Dopravné podmienky

Pri prevzatí zásielky je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, doporučené prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, nepoškodenie pásky s firemným logom, poškodenie krabice, atď.)a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je doporučené bez zbytočného odkladu telefonicky oznámiť predávajúcemu na telefóne 220 909 832 a spísať s dopravcom zápis o škode a tento do 24 hodín zaslať faxom alebo e-mailom predávajúcemu.

Skrytú závadu zásielky je kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, doporučené oznámiť dopravcovi bez zbytočného odkladu a vyžiadať si spísanie zápisu o škode.

Dopravca má právo presvedčiť sa o skutočnom stave poškodenia alebo čiastočnej straty zásielky. Z týchto dôvodov doporučujeme kupujúcemu s poškodenou zásielkou nemanipulovať a zachovať aj obal, v ktorom mu bola poškodená zásielka doručená.

Pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, platí povinnosť prekontrolovať stav zásielky podľa vyššie uvedeného postupu, najneskôr do troch dní od prevzatia tovaru. V prípade prevzatia zásielky od dopravcu nemá kupujúci žiadne nároky na neskoršiu reklamáciu poškodenej zásielky voči predávajúcemu. Prevzatím zásielky je ďalšia reklamácia ohľadom poškodenia a neúplnosti zásielky riešená iba s dopravcom.

Formulář ke stažení zde